Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej csir.mirobip.pl

Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do biuletynu informacji publicznej Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lęborku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Dokumenty PDF nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1 zamiast tekstu jest bitmapa — skan.

Powody braku niespełniania wymagań

  • Poprawienie zeskanowanych dokumentów do standardu WCAG 2.1 nie jest możliwe.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-20.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Wityk, sekretariat@csir.lebork.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 862 71 77 wew. 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Pływalnia Miejska w Lęborku

Opis dostępności wejścia do budynku
Budynek Pływalni Miejskiej mieści się przy ul. Olimpijczyków 31, w sąsiedztwie przystanku autobusowego. Wejście do budynku wyłożone jest kostką brukową, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
Opis dostępności korytarzy, schodów
Pomieszczenia oraz korytarze nie posiadają progów, a szerokość drzwi do pomieszczeń umożliwia swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na widownię prowadzą schody, które można pokonać przy użyciu schodołazu gąsienicowego. Schodołaz jest obsługiwany przez konserwatora pływalni. Chęć skorzystania ze sprzętu należy zgłosić w kasie pływalni. W holu głównym znajduje się toaleta dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami.
Opis dostosowań i rozwiązań alternatywnych
W holu głównym obiektu znajduje się tabliczka informacyjna o możliwości skorzystania ze sprzętów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie pływalni dostępny jest wózek inwalidzki, balkonik kroczący oraz schodołaz gąsienicowy, który umożliwia wjazd na widownię. Osoby niedowidzące mają możliwość skorzystania z lupy, która znajduje się
w kasie pływalni. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone są dwie szatnie damska i męska, które są odpowiednio oznaczone. Przy szatniach znajdują się natryski wyposażone w uchwyty i siedziska prysznicowe uchylne oraz toalety, przy których znajdują się uchylne uchwyty.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Pływalnia Miejska posiada ogólnodostępne miejsca parkingowe dla klientów w tym dwa oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Miejska Hala Sportowa w Lęborku

Opis dostępności wejścia do budynku
Budynek Miejskiej Hali Sportowej mieści się przy ul. Piotra Skargi 52. Dojście do obiektu wyłożone jest kostką brukową, umożliwia bezbarierową komunikację z budynkiem. W celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym ruchowo wejścia główne na obiekt Miejskiej Hali Sportowej od strony ul. Staszica i Piotra Skargi wyposażono w pochylnie z poręczą. Wejście boczne H posiada wyprofilowany podjazd z kostki brukowej umożliwiający podjazd osobom na wózkach inwalidzkich.
Opis dostępności korytarzy, schodów
Pomieszczenia Miejskiej Hali Sportowej nie posiadają progów i innych utrudnień dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy i drzwi do pomieszczeń umożliwia swobodny wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Na terenie obiektu znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań i rozwiązań alternatywnych
Drzwi główne na widownię zostały wyposażone w pochwyty i dźwignie ułatwiające otwarcie osobom niepełnosprawnym.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed wejściem do Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku znajduje się parking z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Na widowni dla osób na wózkach inwalidzkich przewidziano miejsca na poziomie płyty boiska.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku oraz pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Data publikacji: 20.10.2022 (15:21)Data aktualizacji: 20.10.2022 (15:28)
Osoba publikująca: Mirosław MarmajOsoba modyfikująca: Mirosław Marmaj
Autor: Mirosław Marmajliczba wejść: 624
20 paź 2022 (15:28)Mirosław Marmaj»Deklaracja dostępności
20 paź 2022 (15:21)Mirosław Marmaj»Deklaracja dostępności