Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Nabór na stanowisko podinspektora ds. organizacji imprez

  Lębork, dnia 26 października 2022 r. 

 

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU

przy ul. Olimpijczyków 31

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko pracy:

podinspektor ds. organizacji imprez 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy, 
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu organizacji imprez masowych, sportowych, rekreacyjnych oraz rozrywkowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła obsługa pakietu MS Office oraz programu graficznego CorelDRAW,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność,
 • terminowość,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie i organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i masowych,
 • współpraca w organizacji imprez z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, klubami, stowarzyszeniami,
 • opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w porozumieniu z placówkami oświatowymi i organizacjami działającymi na terenie miasta,
 • opracowywanie preliminarza wydatków na planowane imprezy,
 • opracowywanie projektów regulaminów imprez sportowych,
 • kontrola imprez organizowanych przez inne podmioty, przy udziale środków finansowych z budżetu miasta,
 • prowadzenie strony internetowej w zakresie dotyczącym imprez sportowych, rekreacyjnych oraz rozrywkowych, 
 • sporządzanie harmonogramów zajęć szkoleniowych odbywających się na Stadionie Miejskim,
 • przygotowywanie zleceń dotyczących wypożyczania sprzętu należącego do Centrum Sportu i Rekreacji. 
 • wykonywanie obowiązków wynikających z umów związanych z organizowanymi imprezami,
 • przygotowywanie planów graficznych, dyplomów, plakatów, zaproszeń, 
 • użytkowanie samochodu służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • dokonywanie zakupu towarów i materiałów zgodnie z otrzymywanym zapotrzebowaniem.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Lębork, ul. Olimpijczyków 31.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 3. Umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 4. Praca w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym na parterze.  
 5. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
 6. Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 7. W ramach obowiązków służbowych pracownik kieruje pojazdem silnikowym, do którego wymagane jest prawo jazdy kategorii B.

Wskaźnik zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy – druk jest dostępny na stronie www.csir.mirobip.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska/Druki do pobrania,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) - druk jest dostępny na stronie www.csir.mirobip.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska/Druki do pobrania,
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone poniższą klauzulą (podpisaną własnoręcznie przez kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania dokumentów upływa: 7 listopada 2022 r. o godz. 1500.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Olimpijczyków 31,
od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork.

 

Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. organizacji imprez w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku”.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku (decyduje data otrzymania dokumentów, a nie stempla pocztowego) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub droga elektroniczną.

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.csir.mirobip.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 8627 177 wew. 27.

 

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji

/-/ Jacek Wityk

 

 

 


Data publikacji: 26.10.2022 (08:21)Data aktualizacji: 15.11.2022 (13:29)
Osoba publikująca: Anna DodaOsoba modyfikująca: Anna Doda
Autor: Anna Dodaliczba wejść: 628